Indeks bitmapowy na bazie danych ORACLE

Indeks bitmapowy przechowuje wyniki połączenia między dwiema tabelami. Indeks taki jest korzystny z uwagi na to, że użycie go pozwala uniknąć łączenia tabel w celu uzyskania wyników. Najlepszym wykorzystaniem tego typu indeksu jest sytuacja, gdy łączymy dwie tabele za pomocą kolumn klucza obcego w jednej tabeli, które odnoszą się do klucza podstawowego w innej tabeli.

Indeksy te są odpowiednie dla środowisk hurtowni danych, które mają tabele okresowo ładowane, ale nie są aktualizowane. Podczas aktualizacji tabel, które mają indeks bitmapowy następuje czasowe zablokowanie wierszy. Dlatego tego indeksu lepiej nie używać dla bazy danych typu OLTP(Online Transaction Processing).

Uwaga, indeks na bazie danych ORACLE można użyć tylko w wersji ENTERPRAISE.

create bitmap index zakupy_klient
on zakupy(klient.id_klienta)
from zakupy, klienci
where zakupy.id_klienta = klienci.id_klienta
Written by Przemysław Starosta